Tre löften för en mer hållbar värld

Skogsindustrins Framtidsagenda presenteras

Foto: Björn Leijon

Med löften om ökad klimatnytta, ökad cirkularitet och mer livskraftiga skogar presenteras idag Skogsindustrins Framtidsagenda för en hållbar utveckling. Bakom agendan står branschorganisationen Skogsindustrierna tillsammans med sina 220 medlemsföretag.

Det geopolitiska läget är instabilt på många håll i världen och den globala uppvärmningen fortsätter. Utöver detta hotas den globala biologiska mångfalden både till havs och på land.

För att enas om en färdriktning för en hållbar utveckling har skogsindustrin i nära samarbete med medlemsföretagen tagit fram tre löften som berör klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Målet är att löftena ska vara infriade senast 2040.

Vi lever i en turbulent värld med många utmaningar, och då är det extra viktigt att våga blicka framåt och hålla fast vid långsiktiga ambitioner. Vi som utgör skogsindustrin, en central del av en av Sveriges största näringar, inser allvaret och kraftsamlar för att möta utmaningarna. Vår förmåga att lyfta blicken kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas med den gröna omställningen, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

– ­Det här är inte några enkla löften, men den gröna omställningen kan inte vänta. Svensk skogsindustri har en unik position och en reell möjlighet att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Därför kommer vi att ta med vår framtidsagenda till alla kommande samtal som vi bjuds in till, den är vår plattform för ett konstruktivt samarbete för en hållbar utveckling. Vi har råvaran, kraften och kompetensen och framtiden formar vi tillsammans, säger Viveka Beckeman.

Skogsindustrins Framtidsagenda lovar att:

  1. . Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.
    Den svenska skogen absorberar varje år stora mängder koldioxid som lagras i produkter av trä. Med substitutionseffekten (när biogena material ersätter fossilintensiva alternativ) uppgår årligen den svenska skogsnäringens klimatnytta till drygt 90 miljoner ton koldioxid. Det är nästan dubbelt så mycket som Sveriges territoriella utsläpp. Genom att öka kolbindningen i växande skog, öka substitutionen, fånga in biogen koldioxid samt strypa användningen av fossila drivmedel i skogsindustrins transporter beräknas klimatnyttan kunna öka till totalt 122 miljoner ton koldioxid år 2040.
  2. . 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara. Skogsindustrin råvara och stora delar av dess tillverkning är fossilfri. Men i till exempel förpackningar som lagrar vätska, används fortfarande vissa fossila material. Dessa ska ersättas, och år 2035 ska den svenska skogsindustrin endast leverera helt fossilfria produkter. Dessutom vill skogsindustrin bidra till ett cirkulärt system genom att förenkla återanvändning och återvinning av material och produkter. Hela byggnader, och de olika delar som de består av, ska kunna återbrukas i mycket högre utsträckning än vad som görs idag.
  3. . 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.
    Redan idag arbetar den svenska skogsindustrin för att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald och det arbetet ska utvecklas ytterligare. Mer variationsrika skogar, fler alternativa skogsskötselmetoder, bättre mätmetoder för att få mer kunskap om den biologiska mångfalden är några mål. Dessutom krävs mer kunskap om hur skogsbruk bäst bedrivs i ett förändrat klimat.