Välfärd

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle.

Till skogsindustrin räknas de företag som förädlar skogen till biobaserade produkter. Hit hör producenter av massa, papper, kartong och biobränsle. Hit räknas också sågverk som producerar bräder och plankor av allehanda slag liksom takstolar och andra prefabricerade byggkomponenter.

En tung spelare i den svenska ekonomin

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70 procent. Det gör svensk skogsindustri till världens näst största exportör av den här typen av produkter.

Totalt sysselsätter skogsnäringen omkring 120 000 personer i Sverige årligen. Varje jobb inom skogsnäringen skapar nästan två ytterligare jobb inom andra branscher. Detta är mycket i relation till andra branscher.

Viktig för den regionala välfärden 

I flera regioner svarar basindustrin (massa- och pappersindustrin, sågverken, gruvindustrin och stålindustrin) för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen. På så sätt bidrar industrin med skatteintäkter som finansierar offentliga tjänster inom kommunen och regionen.

Västernorrland är regionen där störst andel av den offentliga verksamheten finansieras av skogsnäringen. Skatteintäkterna från skogsnäringen motsvarar där 2 579 jobb för offentliganställda.

Totalt sysselsätter skogsnäringen omkring 120 000 personer i Sverige årligen. Varje jobb inom skogsnäringen skapar nästan två ytterligare jobb inom andra branscher.

En nyckelspelare i den gröna omställningen

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen.

Skogen och skogens produkter bidrar till att minska Sveriges klimatbelastning med omkring 94 miljoner ton koldioxid varje år. Skogssektorns klimatnytta är alltså två gånger högre än Sveriges totala klimatutsläpp.

Svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Ökar skogens upplevelsevärden

Vandra, cykla, orientera, tälta, jaga, plocka bär och svamp – det finns gott om fritidsaktiviteter vi tycker om att göra i skogen. Tack vare ett aktivt skogsbruk tillgängliggörs skogen för allmänheten genom bland annat röjning och skogsvägar. Skogsindustrin vill bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet. Det finns fantastiska möjligheter att utveckla natur- och upplevelseturismen i de svenska skogslandskapen.