Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

För att möta samhällsutmaningar kring klimatförändringar och vår planets ändliga resurser måste Sverige ställa om till en mer cirkulär ekonomi. I den omställningen spelar skogen en central roll och utvecklingen mot en bioekonomi.

En förutsättning för den cirkulära bioekonomin är att den är konkurrenskraftig, såväl nationellt som globalt. Det finns stor potential för hur skogsbruket kan använda råmaterial, maskiner och data mer effektivt. Digitalisering av den svenska skogsbrukssektorn är ett aktuellt och mycket viktigt steg i riktningen mot såväl ökad konkurrenskraft som hållbarhet.

Mistra Digital Forest vill bidra i omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket. Genom att utnyttja digitalisering i hela den skogliga värdekedjan kan skogssektorn bli mer hållbar och öka sin långsiktiga konkurrenskraft jämfört med fossilbaserade eller icke cirkulära produkter.

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är Billerud, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.