Förnybartdirektiv

Förnybartdirektivet , RED III, har antagits i EU. Nu ska lagstiftningen genomföras i Sverige.

EU:s förnybartdirektiv har förhandlats klart. Skogsindustrierna välkomnar den höga ambitionsnivån för förnybar energi och att osäkerheten om reglerna för bioenergi är över.

Utgångspunkterna för överenskommelsen är att bioenergin är hållbar och att biomassa används resurseffektivt. För skogsindustrin är kaskadprincipen en viktig del i förnybartdirektivet. Principen syftar till att säkerställa att råvaran används på ett sätt som maximerar värde och resurseffektivitet. Den svenska skogsindustrin strävar alltid efter att använda hela trädet för att skapa så mycket värde som möjligt.

Lika viktigt är ett hållbart skogsbruk som värnar den biologiska mångfalden. Det är avgörande att hållbarhetskriterierna i direktivet är tydligt definierade och möjliga att genomföra. Det ska inte råda några tvivel om bioenergins resurseffektivitet, hållbarhet och klimatnytta.