Öka tillväxten i skogen, för klimatets skull

Foto: Kerstin Jonsson

Att öka skogens produktionstakt för att göra större uttag och producera fler produkter, är det verkligen en klimatsmart idé? Absolut, menar flera sakkunniga i skogsbranschen. "Vi bör göra allt vi kan för att öka tillväxten i skogen", säger Linda Eriksson på Skogsindustrierna.

Låta skogen stå för klimatet skull, eller bruka den hållbart för att nå klimatmålen? Frågan har blivit en allt hetare potatis de senaste åren och i samband med EU-kommissionens skogspolitiska förslag att bland annat skärpa regelverket LULUCF, har den återigen hamnat högt upp på den politiska agendan.

Skogsindustriernas åsikt i frågan är mycket tydlig:

– Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och skogen och skogsnäringen spelar en viktig roll i omställningsarbetet från fossilt till förnybart, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Att låta skogen stå för kolinbindningens skull är inte en långsiktig lösning på klimatfrågan, menar hon.

– Skogsindustrierna, och många med oss, menar att vi borde producera mer skog. En ökning av skogstillväxten ökar kolinbindningen samtidigt som det ger mer råvara till viktiga fossilfria produkter.

Öka skogstillväxten med 20 %

Fler ser möjligheterna med ökad skogstillväxt i Sverige. Skogsstyrelsen presenterade i början av 2020 en rapport som listade hela 88 konkreta åtgärder för att kunna öka skogstillväxten med 20 % till 2050. Åtgärdspaketet togs fram tillsammans med företrädare för skogsnäringen och forskningen. I rapporten bedöms tre specifika insatsområden ha potential att på lite längre sikt stå för en tillväxtökning i skogen på ”uppemot 80 % av den förväntade tillväxtökningen”.

Förädling, skötsel och skademinimering

Att som skogsägare använda bästa möjliga plantmaterial vid plantering kan få stor effekt på skogens tillväxttakt. Så involveras också forskningen, som genom skogsförädling kan bidra till att ta fram tåligare och mer snabbväxande varianter.

– Ett viktigt fokus i förädlingsarbetet är anpassning av skogen till att klara klimatförändringar och stå emot skadegörare bättre, säger Linda Eriksson.

Gödsla skogen för klimatets skull

Av de 88 listade åtgärderna är det en som har potential att mycket snabbt ge positiva effekter för klimatet – gödsling.

– Det är den åtgärd som ger snabbast resultat på kort sikt. Du gödslar och får effekt direkt under de närmaste tio åren, säger Linda Eriksson och fortsätter:

– Men att få till en ökad gödsling av skog är inte en helt enkel process. Den måste göras på rätt sätt och i rätt typ av skogsmark för att få bra effekt. Dessutom innebär gödsling en kostnad, något som varje skogsägare idag får bekosta själv.

Dyrt, men också kontroversiellt?

– Gödslar man skogen på rätt sätt och undviker att göra det nära vattendrag så är risken för kväveutlakning liten, säger Linda Eriksson.

Markfloran blir dock påverkad, förklarar hon.

– Det blir bördigare. Exempelvis lingonen missgynnas under en period och de mer kväveälskande arterna, som gräs, breder ut sig. Men det är övergående.

I dag är det inte tillåtet att gödsla skogar i södra Sverige.

– Den bestämmelsen saknar vetenskaplig grund och regelverket borde se likadant ut för hela landet.

Ökad tillväxt i skogen är en viktig fråga för skogsnäringen, men också för bioekonomin, klimatet och för Sverige, framhåller Linda Eriksson.

– Vi måste göra allt vi kan för att öka tillväxten i skogen. Går EU-kommissionens krav kring LULUCF igenom kommer vi i Sverige definitivt tvingas öka vår kolsänka. I valet mellan att avverka mindre eller öka tillväxten väljer vi på Skogsindustrierna definitivt tillväxt.