El och bioenergi

Skogsindustrin är en energiintensiv bransch. Både el och värme används i stor omfattning. Samtidigt är skogsindustrin Sveriges största tillverkare av bioenergi och är självförsörjande på förnybar el upp till 50 procent.

Sveriges största tillverkare av bioenergi

I Sverige står bioenergin för cirka en tredejedel av vår totala energianvändning. Det är restprodukter från skogen som gör det möjligt. Skogsindustrin är landets största bioenergiproducenten, men samtidigt även den största användaren av bioenergi. Energin används till största delen internt, men betydande mängder bioenergi levereras också till övriga samhället. På många orter i Sverige tas överskottsvärme från bruken tillvara i kommunernas fjärrvärmenät. Dessutom levereras stora mängder bark, flis, spån och pellets från sågverk och massabruk till kommuner, hushåll och till producenter av bioenergi och biodrivmedel.

Omkring 40 procent av Sveriges fjärrvärme kommer från skogen.

En energiintensiv bransch

Med en elanvändning om cirka 18 TWh el per år motsvarar industrins elanvändning cirka 14 procent av Sveriges totala elanvändning. Detta gör industrin till en av Sveriges mest energiintensiva branscher. Av detta köper industrin cirka 11, 6 TWh per år. Resterande 6,6 TWh, är egen integrerad produktion av förnybar el.

Industrins elförbrukning sker till 77 procent i elområdena SE3 och SE4 (2021), i mellersta och södra Sverige. Här ligger majoriteten av industrin, och bland dessa även de mest elintensiva bruken. Elpriserna har de senaste åren varit mycket högre här än i Norrland.

Producent av förnybar el

I olika processer förädlas skogen till produkter som vi använder varje dag, som exempelvis papper och trä till byggindustrin. Samtidigt skapas ett energiöverskott. Det tas tillvara på. Skogsindustrin utnyttjar de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att göra el, värme och pellets. Denna värme och bioenergi används både i de egna processerna, och levereras till övriga samhället.

Skogsindustrin är till 40 procent självförsörjande el (2021). Inkluderat vatten-och vindkraft – ägd av skogsindustrin – uppgår siffran på internt producerad elenergi till hela 50 procent.

Integrerad elproduktion gör att exempelvis de kemiska pappers- och massabruken producerar hela – eller delar – av sitt elbehov internt. Några bolag inom industrin äger dessutom elproduktion i form av vind- och vattenkraft. Samtidigt är vissa företag inom industrin helt beroende av inköpt el.

Fossilfri el med vind- och vattenkraft på skogsmark

Skogsindustrins bidrag till den fossila elförsörjningen ökar i takt med att vindkraften byggs ut på medlemsföretagens skogsmark. Flera skogsbolag äger vattenkraftverk samt har vindkraftsparker på sin mark som dock inte är med i medräknade i skogsindustrins elproduktion.