Cirkularitet

Foto: Skogsindustrins kretslopp. Från skog till produkt, till återvinning och nya produkter.

Skogsindustriernas vision med det cirkulära samhället är att inget ska gå till spillo – till exempel när vi bygger, tillverkar produkter eller tar hand om restvärmen från våra massa- och pappersfabriker. Skogen och dess produkter är en möjliggörare för klimat, samhälle och ekonomi. Hur? Här kan du ta del av flera exempel.

Det aktiva skogsbruket och produkterna från skogen skapar förutsättningar för en sluten loop som tar upp, binder in och lagrar koldioxid. I en cirkulär ekonomi har skogsprodukter en given plats. De ingår i ett naturligt cirkulärt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen.