Framtidslöfte för ökad klimatnytta

Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.

Foto: Jonas Westling

Minskade utsläpp och ökad kolinlagring är två centrala verktyg för att motverka den globala uppvärmningen.

Minskade utsläpp och ökad kolinlagring är två centrala verktyg för att motverka den globala uppvärmningen. De tas upp i Kyotoprotokollet och i  Parisavtalet och är grunden i EU:s klimatlagar och i svensk klimatlagstiftning.

Genom skogsbruk och med fossilfria produkter bidrar vi till att hålla nere utsläppen och till en hög inlagring av kol. För att synliggöra bidraget använder vi en modell med tre komponenter som beskriver den totala klimateffekten av vår verksamhet:

  • Kolinbindning: Klimatnytta genom kolinbindning i växande skog, skogsbaserade produkter och infångning av biogen koldioxid.
  • Substitution: Klimatnytta som följd av att träbaserade produkter och energi används istället för fossilintensiva alternativ.
  • Fossila utsläpp: Klimatpåverkan från skogsindustrins värdekedja, till exempel från transporter.

Skogsnäringens klimateffekt. Idag uppgår skogsnäringens årliga klimatnytta till cirka 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Skogsindustrins ambition är att öka denna klimatnytta med 30 procent, till 122 miljoner ton koldioxidekvivalenter, till 2040. Den stora möjligheten ligger inom ökad substitution. Läs mer om skogsnäringens klimateffekt här.

Ladda ner bild

Steg på vägen

5 miljoner ton i ökad kolinbindning

Vägen till ökad kolinbindning går genom ökad tillväxt i skogen som i sin tur ger fler träbaserade produkter med lång livslängd. Vi kan också åstadkomma det genom satsningar på infångning av biogen koldioxid. Den kan i sin tur lagras, alternativt användas för att tillverka elektrobränslen och andra nya produkter.

2040 ska skogsindustrin bidra med 5 miljoner ton ökad kolinbindning per år jämfört med 2020.

20 miljoner ton i ökad substitution

Fossilfria produkter från svenska skogar ska i ökad grad ersätta fossilintensiva produkter och bränslen. Det är här skogsindustrin kan öka sin klimatnytta allra mest. Genom att utveckla både processer och produkter ska en större andel av råvaran bli sågade trävaror och andra viktiga produkter som förpackningar, kläder, hygienprodukter, drivmedel och nya produkter. Redan idag används hela trädet, men vi kan öka klimatnyttan ytterligare genom att hela tiden vässa hur varje del används så effektivt som möjligt.

En ökad resurseffektivitet inbegriper även användning av avfall. Inom skogsindustrin uppstår en del avfall som är svårt att hitta användningsområden för. Från massa- och pappersbruk handlar det främst om askor och olika typer av slam. Här ska skogsindustrin intensifiera arbetet med att få fram lösningar för hur avfallet kan omvandlas till produkter. Även andra industriers avfall, som till exempel textilindustrins, kan bli insatsvaror i vår produktion och därmed bidra till ett mer resurseffektiv och cirkulär användning av råvaror och material. 

2040 ska skogsindustrin bidra till ytterligare 20 miljoner ton i ökad substitution per år jämfört med 2020.

Inga fossila utsläpp

Fossila utsläpp från svensk skogsindustri ska minska från dagens 4 miljoner ton koldioxid per år till inga utsläpp alls. Det blir möjligt när vi ställer om våra inhemska transporter på land.

Viktiga förutsättningar

För att skogsindustrins löften ska infrias behöver vi hjälp på vägen. Här är några viktiga insatser som behövs. Framtiden formar vi tillsammans!

  • Mer forskning och kunskap kring substitutionseffektens betydelse i klimatarbetet.
  • Inför gränsvärden för produkters klimatbelastning.
  • Öka forskningen inom process- och produktutveckling.
  • Fler gemensamma satsningar för en ökad tillväxt i skogen. Det inbegriper utveckling av skötselmetoder och minskning av betesskador från vilt.
  • Öka tillgången på fossilfri el i hela landet. Satsningar på infångning och produktutvinning av biogen koldioxid kommer att kräva mycket stora mängder el.