Järnväg

Foto: Per-Johan Wedell Detaljbild järnväg

Hållbara och tillgängliga transporter är viktigt för skogsnäringen. Skogsindustrierna ser behov av både väg- och tågtransporter för att man på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt ska kunna hämta ut råvaran i skogen och förädla den på olika ställen ute i landet.

Biobränsle kommer från skogen. Vill vi se en ökad utveckling av biobränsle i Sverige måste samhället säkra att skogsindustrin har en fungerande järnväg, i alla delar av landet. Det handlar framförallt om de lågtrafikerande banorna där det idag finns en stor outnyttjad potential inom biobränsle.

En rad branschaktörer, bland andra Green Cargo, Almega, Tågoperatörerna och Swedtrain har tillsammans med Skogsindustrierna tagit fram en vision om att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050. Samtidigt lider järnvägen av bristande kvalitet och branschen pekar på en rad faktorer som måste förbättras för att skapa bättre förutsättningar för järnvägen:

 • Nationell underhållsstrategi

Underhållet av järnvägen är eftersatt och man måste från staten sida säkra en långsiktig stabil finansiering till underhåll och en identifiera en underhållsplan.

 • Nationell plan för näringslivets godstransporter

Små, riktade åtgärder kan ge stor effekt, till exempel längre mötesspår eller bättre signalering.

 • Översyn av bangårdar

Rangerbangårdarna är hjärtat i systemet, prioritera bangårdarna i Hallsberg, Göteborg (Sävenäs) och Malmö.

 • Effektiv kapacitetsfördelning

Administrativa hinder och regelverk för operativ drift ger ett stelbent arbetssätt där restkapacitet är svårt att utnyttja. Enklare åtgärder bör omgående genomföras, exempelvis motverka överbokning av tåglägen och banarbeten.

 • Internationell järnvägstrafik

Bättre samordning mellan de skandinaviska länderna och anpassning via TEN-T U (transeuropeiska nätverket för transporter).

 • Samordnade transporter, horisontella samarbeten

Samlat grepp om statistik och marknadsdata för godstransporter behövs ger effektivare nyttjande av infrastrukturen.

 • Effektiv kapacitetsfördelning:

Administrativa hinder och regelverk för operativ drift ger ett stelbent arbetssätt där restkapacitet är svårt att utnyttja. Enklare åtgärder bör omgående genomföras, exempelvis motverka överbokning av tåglägen och banarbeten.

 • Internationell järnvägstrafik

Bättre samordning mellan de skandinaviska länderna och anpassning via TEN-TU (transeuropeiska nätverket för transporter).

 • Samordnade transporter, horisontella samarbeten

Samlat grepp om statistik och marknadsdata för godstransporter behövs. Det ger effektivare nyttjande av infrastrukturen.

 • Kapacitetsstarkare tåg

Bredare, tyngre och längre tåg utnyttjar infrastrukturen bättre och minskar transportkostnaderna per enhet.

 • Anpassad kraftförsörjning

Idag finns begränsningar i hur mycket effekt ett godståg kan ta ut trots att lokens klarar mer. Det innebär att överkapacitet inte utnyttjas. De kvarvarande 10 procenten av järnvägsanläggningen bör elektrifieras.

 • Lastplatser och industrispår

Kartlägg dessa spår och utforma plan för att bevara och utveckla spåren.

 • Styrmedel

Frys ökningen av banavgifterna tills det eftersläpande underhållet är åtgärdat. Inför även kompensation för likvärdig kostnadstäckning för miljöpåverkan.