Transporter 

Foto: Michael Engman

Skogsindustrin genomför korta transporter – från skogen till industrin – men också många riktigt långväga transporter till kunder runt om i världen. Hållbara transporter står högt upp på agendan.

Transporter är centrala i vårt samhälle. Vi är beroende av dem, både i vårt eget resande och i att få tillgång till de produkter vi behöver.

Som Sveriges största transportköpare arbetar skogsindustrin ständigt med effektivisering av transporter och med att skapa förutsättningar för mer hållbara transporter. Forskare inom transport och logistik brukar lyfta behovet av att arbeta med en palett av åtgärder för mer hållbara transporter med lägre fossila utsläpp. Paletten kan sammanfattas med elektrifiering, effektivisering och ökad användning av fossilfria drivmedel.  

Lastbilar, tåg och fartyg  

Skogsindustrin använder transporter när virket ska ut ur skogen och senare i ledet när produkterna ska nå kunden. Här ser behoven och utmaningarna olika ut:  

  1. Från skogen till industrin: Här sker transporterna främst med lastbil. För att minska utsläppen från dessa transporter är både möjligheten att transportera mer på färre och större lastbilar en viktig del av lösningen. Hur lastbilar kan elektrifieras och köras på biodrivmedel forskas det också mycket på just nu. 
  2. Från industrin till kunderna: När de färdiga produkterna ska nå kunder runt om i världen använder skogsindustrin framför allt tåg och fartyg. Skogsindustrin är beroende av fungerande infrastruktur med välunderhållna spår, genomtänkt spårinfrastruktur och driftsäkra isbrytare, för att nämna några exempel.

Sveriges största transportköpare  

Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare. Det innebär att skogsindustrins transporter utförs till största del av en tredje part i form av olika logistikföretag för lastbil, tåg och fartyg. Därav blir många aktörer inblandade och ansvaret för att hålla transporterna så hållbara som möjligt blir delat. Här har skogsindustrin en viktig drivande roll i utvecklingen. 

 

  • Skogsnäringens mål: Skogsnäringens fossilfria färdplan innehåller ett antal mål för att öka den samlade klimatnyttan och för att bidra till fossilfrihet. Till 2030 kan näringen bland annat: Öka produktionen av bio­drivmedel från 1 TWh till 10 TWh. Göra fabriker och arbetsmaskiner fossilfria. Jobba för att marknaden för träprodukter har breddats. Länk till den fossilfria färdplanen (eng)
  • Transportsektorn står för 24 procent av totala koldioxidutsläppen: Vägfordon står för nästan 75 procent av transporternas utsläpp och utsläppen fortsätter att öka. Detta trots en alltmer omfattande elektrifiering där försäljningen av elbilar slog nytt rekord med en ökning på 68 procent 2018. Också utsläppen från flyg och sjöfart ökar (Källa: IEA, 2019).

  • Sveriges mål: Sverige har, genom ett politiskt beslut, antagit ett nationellt mål om att minska koldioxid­utsläppen från inrikes­transporter med 70 procent till 2030. 2045 ska transporterna inte bidra med några netto­utsläpp av växthusgaser till atmosfären alls (Källa: Trafikverket).