Skogsbruk

Bakom alla saker vi använder finns en råvara. I arbetet mot klimatmålen och ett fossilfritt samhälle spelar skogen och dess produkter en väsentlig roll. Hur vi tar hand om våra skogar är därför av stor vikt. Välmående skogar och ett hållbart skogsbruk går hand i hand med biologisk mångfald. Så här funkar det i korta drag.

Varje år bidrar industrin till att 94 miljoner ton koldioxid som aldrig når atmosfären – varje år. Det är dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp av koldioxid. I skogen och skogsprodukterna växer en väsentlig del av lösningen på klimatfrågan. Skogen är också hem för 25 000 växter och djurarter som vi människor ska samexistera med. De är också en förutsättning för långsiktigt hållbara ekosystem. Här kan du läsa mer om skogsindustrins roll för klimatet.

Den svenska modellen

Det svenska skogsbruket bygger på den svenska modellen för naturvård som grundas i tre delar – formella avsättningar, som exempelvis naturreservat, frivilliga avsättningar och den generella hänsyn som tas vid varje skogsbruksåtgärd som görs.

Frivilligt miljöarbete är en naturlig utgångspunkt för skogsnäringens aktörer. I genomsnitt visas en mer omfattande hänsyn än vad som krävs enligt skogsvårdslagens föreskrifter. Frivilliga avsättningar uppgår idag till 1,2 miljoner hektar och snitt lämnas 11 procent av arealen som hänsynsytor. Dessa kan vara träddungar och skyddszoner vid vattendrag. 

träddunge

Frivilliga avsättningar uppgår idag till 1,2 miljoner hektar. Dessa kan bestå av träddungar och skyddszoner vid vattendrag. 

Foto: Samuel Unéus

Naturvård inom skogsbruket

Genom naturvård och ett hållbart skogsbruk har – sedan 1990-talet då den nuvarande skogspolitiken kom i kraft – den gamla skogen på produktiv skogsmark fördubblats. Dessa ligger utanför formellt skyddade områden. Volymen grova träd har även ökat kraftigt i hela landet. Exempelvis har mängden grova lövträd nära åttadubblats på hundra år. För livet i skogen är detta av stor vikt och man kan också konstatera att mängden död ved i skog utan formellt skydd har ökat med 65 procent under dessa 30 år. Tack vare en aktiv naturvård.

Vid slutavverkning eftersträvas till exempel att bevara befintliga naturvärden. Vid skötsel av ung- och gallringsskog kan det handla om att skapa nya framtida naturvärden. För att ständigt bli bättre följer skogsföretagen aktivt upp och utvärderar sitt miljöarbete utifrån ett antal indikatorer. Här kan du läsa mer om naturvård.

Skogsbruk – ett långsiktigt arbete

Alla som arbetar med skogen som bas planerar för kommande generationer och är vana vid långa tidsperspektiv och vet att framtiden går att påverka. För skogsbrukets cykel är lång. Beroende på markens bördighet och var i landet skogen står är cykeln mellan 60 och 100 år: I södra Sverige kan träd växa nästan dubbelt så fort som i norr. För varje fullvuxet träd som avverkas planteras minst två nya, oftast fler. Det här är en viktig grund för ett hållbart skogsbruk där ambitionen är att kommande generationer ska kunna ha och använda minst lika mycket skog som vi. Andra vitala delar är att plantera rätt träd på rätt plats, trädslag som passar den aktuella marken och klimatzonen. Det gäller att ta hand om den värdefulla resursen skogen genom att öka tillväxten och investera i växande skog. Så brukas den svenska skogen.

Ägande av skog

Sveriges skogar har en av de mest blandade ägarstrukturerna i världen med privatpersoner, företag och offentlig sektor som exempel. Det finns dessutom en relativt stor frihet inom lagens ramar för hur man brukar sin skog. Här kan du läsa mer om ägande.

Frivilligt avsatt och skyddad skog

Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ca 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare 8-10 procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. Här kan du läsa mer om frivilligt avsatt och skyddad skog.

  • 70 % av Sveriges yta är täckt av skog.
  • 75 % av skogen brukas.
  • 1 % av skogen avverkas årligen.
  • Skogsbrukets cykel är lång, mellan 60 och 100 år.
  • För varje avverkat träd planteras minst två.