Så brukas den svenska skogen

Sveriges skogar har en av de mest blandade ägarstrukturerna i världen. Det finns dessutom en relativt stor frihet inom lagens ramar för hur man brukar sin skog. Hur kommer det sig då att vi brukar vår skog som vi gör?

Skogsbruket är ett långsiktigt arbete. Beroende på markens bördighet och var i landet skogen står är cykeln mellan 60 och 100 år: I södra Sverige kan träd växa nästan dubbelt så fort som i norr. För varje fullvuxet träd som avverkas planteras minst två nya, oftast fler. Det här är en viktig grund för ett hållbart skogsbruk där ambitionen är att kommande generationer ska kunna ha och använda minst lika mycket skog som vi. Andra vitala delar är att plantera rätt träd på rätt plats, trädslag som passar den aktuella marken och klimatzonen. Det gäller att ta hand om den värdefulla resursen skogen genom att öka tillväxten och investera i växande skog. 

Vid slutavverkning eftersträvas till exempel att bevara befintliga naturvärden. Vid skötsel av ung- och gallringsskog kan det handla om att skapa nya framtida naturvärden. Vissa skogar har stora eller unika värden som bör bevaras. För att ständigt bli bättre följer skogsföretagen aktivt upp och utvärderar sitt miljöarbete. Detta är en av utgångspunkterna för svenskt skogsbruk och en av de tre hållbarhetsdimensionerna: den ekologiska hållbarheten.

Till utgångspunkter tillhör även den ekonomiska och sociala hållbarheten: Skogen ska brukas på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, som hela tiden skapar konkurrenskraft och ökat värde för kommande generationer och sack vare skogsnäringen kan människor bo och leva i hela landet.

En film om svenskt skogsbruk