Fiberbaserade produkter och bioraffinaderier

Biomassa är en begränsad resurs. Därför är resurseffektiva processer med högt vedutbyte viktiga målsättningar. Nya tekniska lösningar gör det också möjligt att bättre ta tillvara underutnyttjade källor och skogsnäringens restströmmar.

Skogsnäringens produktionskedjor utvecklas ständigt och blir alltmer effektiva. Dagens produktion prioriterar sågtimmer och massaved men ger också upphov till andra sortiment som brännved, grenar och toppar, vilka idag är lågt förädlade. Sågverk och massa- och pappersindustri genererar relativt rena biströmmar som flis, sågspån och kutterspån men också bark, fiberslam och andra mer svårhanterliga sortiment. Från massa-processer kommer även restströmmar som lignin, hemicellulosor och extraktivämnen. Huvudsakligen har dessa restströmmar använts till tallolja och terpentin samt för intern energiproduktion, men nu gör allt effektivare processer att de i större utsträckning kan användas för andra ändamål.

Idag går biprodukter från skogsnäringen framför allt till storskalig produktion av el och värme och bidrar till den svenska försörjningen av förnybar energi. Det ekonomiska och miljömässiga värdet av användningen av råvaror och biprodukter bör maximeras innan de används för energiproduktion. Ett bättre tillvaratagande av restströmmar från skogsbruk, sågverk och massabruk och en högre förädlingsgrad för skogliga biprodukter är högt prioriterat av skogsnäringen.

Nya material från skogsråvara

Svensk skogsindustri kan producera ökade mängder råvara för att substituera andra material, vilket skapar nya möjligheter. Intresset har ökat för helt nya typer av fiberprodukter baserade på skogsråvara, såsom cellulosabaserade kompositmaterial och optiska material, skogsbaserade textila material och lättviktsmaterial.

Fiberbaserade förpackningar har stor potential att ersätta fossilbaserade alternativ, men det behövs hållbara lösningar för funktioner som exempelvis barriärer, samt återvinningsprocesser som bibehåller råvarans potential.

Fibrer med högre vedutbyte och resurseffektiva processer

Massa- och pappersindustrin verkar på internationella och starkt konkurrensutsatta marknader. En majoritet av tillverkningskostnaderna kan härledas till skogsråvara och energi. En förutsättning för att produktionen ska frodas ekonomiskt i ett land som Sverige är att råvaran används effektivt. Detta gäller också för framtida bulkprodukter från skogsråvarans restströmmar ska bli bärkraftiga.

Genom att i större utsträckning tillverka och använda fibrer med högre vedutbyte kan industrins råvarueffektivitet förbättras. Industrins fotavtryck minskas också genom ny- och vidareutveckling av processlösningar som leder till bättre råvaruanvändning samt lägre energi- och vattenförbrukning. Förnybara alternativ till fossila tillsatskemikalier kan möjliggöra fossilfria processer inom såväl pappers- och massaindustrin som i andra branscher.

Fiberbaserade produkter i cirkulära system

Sverige är en innovativ aktör som bedriver spjutspetsforskning inom fiberbaserade material och produkter. Från både svenskt och internationellt håll ökar nu kraven på att dessa produkter ska bidra till sina marknaders cirkulära system.

Fiberbaserade produkter ska designas för ökad återanvändning och återvinning inom flera användningscykler och med minimerade värdeförluster.

För att åstadkomma cirkularitet finns det ett stort behov av ökad samverkan mellan befintliga och nya aktörer längs värdekedjorna, samt mellan olika sektorer. Det här kommer kräva kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer, samt att industriella symbioser skapas där biprodukter eller avfall från en verksamhet används som en värdefull råvara i en annan värdekedja.

Vill du veta mer utveckling och möjligheter om fiberbaserade produkter och bioraffinaderier? Läs mer i Skogsnäringens forskningsagenda.