Frivilligt avsatt och skyddad skog

Foto: Mostphotos

Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ca 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare 8-10 procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning.

Formellt skyddad skog

Det finns många olika skyddsformer för skog i Sverige. Vi har 30 nationalparker, över 5200 naturreservat, över 8400 biotopskyddsområden och 5400 naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen). 

Länk till nationalparker och naturreservat

Länk till biotopskydd och naturvårdsavtal

Enligt officiell statistik från SCB omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,4 miljoner hektar vid utgången av 2020. Det motsvarar 9 procent av Sveriges skogsmark. Av dessa var drygt 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar nästan 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Frivilligt avsatt skog 

Skogsägare som är certifierade enligt något eller båda av certifieringssystemen FSC och PEFC avstår från att bruka minst 5 procentav den produktiva skogsmarksarealen på sina marker. De frivilliga avsättningarna omfattar i Sverige idag tillsammans drygt 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark fördelat på flera hundra tusen områden av olika storlek.

Improduktiv skogsmark

Med improduktiv skogsmark avses skog på magra marker där trädens sammanlagda tillväxt understiger en kubikmeter per hektar och år. Dessa områden är enligt skogsvårdslagen undantagna skogsbruk och har betydelse för den gröna infrastrukturen, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster. Den improduktiva skogsmarken, utanför formellt skyddad skog, omfattar totalt 3,1 miljoner hektar, eller 11 procent av Sveriges  skogsmark, enligt SCB:s statistik.

Se frivilligt avsatt och skyddad skog direkt i kartbilden

Använd kartan för att se de frivilliga avsättningarna hos fem stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för.