BioInnovation

Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050.

BioInnovation drivs med målet att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Programmet är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, och det är ett branschöverskridande samarbete initierat av Skogsindustrierna, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna) och TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag). BioInnovation finansieras av Vinnova, Energimyndigheten, Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Projektkontoret finns hos Skogsindustrierna.

Programmet arbetar huvudsakligen med flera olika utlysnings- och projektformer. Detta kompletteras med en bred flora av mötes- och kommunikationsaktiviteter.

Sedan starten 2015 har över 500 unika organisationer varit aktiva i projekt finansierade via programmet, och närmare 200 forsknings- och innovationsprojekt har fått finansiering via programmets över 20 utlysningar. Sammanlagt har programmet startat forsknings- och innovationsprojekt med en total volym på över 750 miljoner kronor inom bioekonomins områden.