Skogsbrand

En översikt över roll- och ansvarsfördelning vid större skogsbränder. Informationen är primärt sammanställd för att ge media ett stöd i att hitta rätt kontakter.

Vilken roll har MSB vid skogsbränder?

 • Bidrar med förstärkning när kommunens eller regionens egna resurser inte räcker till, exempelvis helikoptrar, skogsbrandsdepåer som bland annat innehåller brandslangar, motorsprutor och terränggående fordon, mobila Rakel-basstationer samt med experter i hur man exempelvis leder stabsarbete, samverkar med olika aktörer, kriskommunicerar eller tar emot internationellt stöd.
 • Tar fram en nationell lägesbild som delas med berörda aktörer för att kunna fatta faktabaserade beslut.
 • Samordnar och inriktar de berörda aktörernas arbete och kommunikation, på nationell nivå.
 • Mäklar resurser mellan räddningstjänster samt prioriterar MSB:s egna samt internationella resurser.
 • Bidrar dygnet runt med experter och nätverk vid räddningstjänsthändelser via sitt räddningstjänstnätverk.

Läs mer på:

Vilken roll har Skogsstyrelsen vid skogsbränder?

 • Stödjer bekämpningsarbetet med till exempel kartunderlag, markägarkontakter och utrustning som drönare, slang och pumpar. De kan också bistå med personella resurser och den kunskap och erfarenhet de har om till exempel naturvårdsbränningar.
 • Samordnar informationsutbytet mellan skogsbruket, MSB och andra myndigheter och aktörer.
 • Informerar markägare och allmänheten om läget.
 • Utför inventeringar och erbjuder stöd och rådgivning till drabbade skogsägare.

Läs mer på:

Vilken roll har Skogforsk vid skogsbränder?

 • Bidrar med fakta och information till samhället och skogsbruket om skogsbränder baserad på forskning om skogs- och hyggesbränders effekter på mark och vatten, biologisk mångfald och efterföljande föryngringsarbete.
 • Samordnande roll kring skogsnäringens förebyggande arbete för att minska riskerna att oönskade bränder ska uppstå i samband med skogsmaskinsarbete.

Läs mer på:

Vilken roll har SLU vid skogsbränder?

 • Forskare vid SLU gör vetenskapliga studier av skogsbränders förlopp och följder, för skogsproduktionen såväl som för de skogliga ekosystemen.
 • Forskare och miljöanalytiker bistår myndigheter med expertkompetens kring brandekologi och brandbeteende och utvecklar metoder för kartering av såväl bränslestruktur som skogsbränder inom ramen för olika myndighetsuppdrag.
 • Flera kurser vid SLU:s skogliga utbildningsprogram innehåller moment med koppling till skogsbrand.

Läs mer på:

Vilken roll har LRF vid skogsbränder?

 • Representerar en stor del av landets 330 000 familjeskogsägare.
 • Samordnar kontakter mellan skogsägarföreningarna.
 • Verkar via familjeskogsägare och lantbrukare på orten nära civilsamhället för bevakning och släckning.
 • Bevakar intressen för enskilda familjeskogsägare i kontakter med bland annat myndigheter.

Läs mer på:

Vilken roll har Skogsindustrierna vid skogsbränder?

 • Samordna kommunikationsinsatser mellan medlemsföretag.
 • Samordna branschgemensamma aktiviteter, exempelvis utökade brandriskprognoser.

Läs mer på:

Företag från skogsnäringen