Avskogningsfria produkter

Foto: Mostphotos

Vi ställer oss helt bakom förslagets syfte att tackla global avskogning som orsakas av konsumtion inom EU. Förslaget är positivt ur flera perspektiv, som klimatnyttan och för bevarande av biologisk mångfald. För att göra skillnad på riktigt måste förslaget också avgränsas och fokusera på de viktigaste orsakerna bakom avskogning.

Den 17 november lade EU-kommissionen fram ett lagförslag med avsikten att säkerställa att de produkter vi köper och konsumerar inom EU inte ska bidra till avskogning i andra delar av världen. Runt 90 procent av all avskogning som konsumtion inom EU orsakar kommer från jordbruket. Det som främst driver avskogning är efterfrågan på jordbruksprodukter som palmolja och soja, som kräver att skogen görs om till jordbruksmark.

Skogsindustrierna rekommenderar följande:

  • Främja handel med hållbara produkter. Förordningen måste utformas noggrant så att den inte skapar handelshinder för hållbara träprodukter.
  • Använd globalt erkända definitioner för att underlätta efterlevnaden och säkerställ att olika EU- och internationella regelverk och policys harmonierar med varandra.
  • Avskogning är ett allvarligt problem men konceptet är komplext och kontextberoende. En alltför snäv definition på avskogning borde undvikas för att den är svår att formulera så att den passar i alla sammanhang.
  • Se till att företagens ansvar (”due dilligence”) harmonierar med redan väl fungerande system och att informationskraven går att uppfylla i praktiken. Att samla in exakta geografiska koordinaterna (”plots of land”) där råvaror och produkter producerades kan bli väldigt svårt att implementera och administrera.