Restaurering av natur

Foto: Björn Johansson

Att återställa natur och förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden är viktiga mål som vi välkomnar. En central fråga i EU-förslaget är hur målen och referensvärdena ska tolkas. Lagstiftningen får inte leda till att uttaget från skogen begränsas eftersom vi behöver förnybara material mer än någonsin – för klimatets skull och för att säkra energiförsörjningen.

Nature Resoration Law är ett omfattande förslag på lagligt bindande EU-mål för restaurering av natur. Det syftar till att återställa ekosystemen inom EU och öka den biologiska mångfalden, samtidigt som det ska mildra effekterna av klimatförändringar och naturkatastrofer. 

Det är viktigt att olika samhällsmål är i balans, så att målen med detta förslag är i samklang med målen för klimatet och en hållbar samhällsekonomi. För att samhället ska bli mindre beroende av fossilt  kommer vi att behöva mer förnybara och återvinningsbara råvaror och produkter från skogen, för att bygga hus, göra klimatsmarta förpackningar, förnybar energi med mera. Detta måste beaktas i den framtida lagstiftningsprocessen.

Skogsindustrierna föreslår följande:

  • Utforma restaureringsmålen så att de är i balans med andra samhällsmål och anpassade efter nationella och lokala förutsättningar och behov.
  • Förstärka angreppssättet att EU sätter övergripande mål, medan medlemsstaterna beslutar hur restaureringen ska ske och de olika avvägningarna mellan samhällsintressen ska göras.
  • Delegerade akter ska inte vara en central del av lagstiftningen. Det minskar insynen och medlemsstaternas möjlighet att påverka.