Miljöarbete i skogsindustrin

Skogsindustrin har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan 70-talet. Det präglas av en helhetssyn på råvaror, energi, avfall och transporter.

Utgifter för miljöskydd inom massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin

Ladda ner bild

Massa- och pappersindustrin har under många år lagt ner stora summor för minskad miljöpåverkan. Ungefär hälften av dessa kostnader handlar om att minska miljöpåverkan på vattendragen i omgivningen. Under 2009 genomförde branschen till exempel stora investeringar i reningsanläggningar med biologisk rening, kapacitetshöjning och optimeringsprojekt. 2012 låg fokus på att minska utsläpp av svavel och olika partiklar.

Certifierade miljöledningssystem, andel av svensk produktion av massa, papper

Ladda ner bild

Miljöledningssystem är ett viktigt verktyg i det moderna miljöarbetet och finns idag infört vid princip alla massa- och pappersbruk och vid flertalet sågverk. De flesta bruk väljer att certifiera sig enligt den globala standarden ISO 14001 och/ellerdet europeiska EMAS-systemet. 96 % av massan, 98 % av papperet och ca 70% av sågade trävaror tillverkades år 2017 i bruk med certifierade miljöledningssystem.

Ökad produktion och minskade utsläpp till vatten, massa- och pappersbruk

Ladda ner bild

Sedan 70-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90 procent, samtidigt som produktionen har ökat med 50 procent. Klorgasblekningen upphörde i början av 90-talet tack vare stora förändringar av processtekniken. Idag renas allt vatten som släpps ut i två eller tre reningssteg vid fabrikerna.

Ökad produktion och minskade utsläpp till luft massa- och pappersbruk

Ladda ner bild

Utsläppen till luft av svavelföreningar har minskat med mer än 95 % sedan början på 70-talet, bland annat tack vare övergången från fossila till biobaserade bränslen. Utsläppen till luft av kväveoxider har också minskat, men inte i lika hög grad eftersom det idag inte finns utvecklad teknik för att minska utsläppen från återvinningspannorna. Biobränslen innehåller mer kväve än fossila alternativ vilket gör att kväveoxidutsläpp riskerar att öka vid bränslebyte.