El och energi

Skogsindustrin är en energintensiv bransch, både el och värme förbrukas i stor omfattning. Samtidigt är skogsindustrin Sveriges största tillverkare av bioenergi.

Elförbrukning inom massa- och pappersindustrin

Ladda ner bild

Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 18 TWh el per år (2021). Det är drygt 14 procent av Sveriges totala elanvändning. Samtidigt producerar företagen 40 procent av den el de behöver själva i form av mottrycks-, vatten- och vindkraft.

Bränsleförbrukning inom industrin för massa, papper, pappersvaror, grafisk produktion och annan reproduktion

Ladda ner bild

Skogsindustrin är till 96 procent fossilfri i sina processer, tack vare användning av den egenproducerade bioenergin. Överskottet av bioenergi levereras till övriga samhället. På många orter i Sverige tas överskottsvärme från bruken tillvara i kommunernas fjärrvärmenät. Dessutom levereras stora mängder bark, flis, spån och pellets från sågverk och massabruk till kommuner och hushåll.

Årlig bränsleförbrukning inom massa- och pappersindustrin 

Ladda ner bild

Skogsindustrin har stadigt minskat sin konsumtion av fossila bränslen. Idag används den återstående mängden fossil energi i sulfatmassabrukens mesaugnar och en mindre del i pappersproduktionen.

Bränsleförbrukning i massa- och pappersindustri

Ladda ner bild

Elanvändning och Produktion