Samtliga remissvar

Yttrande över promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Skogsindustrierna är oroade över hur genomförandet av 95-procentsregeln kommer att påverka pappers- och massaindustris konkurrenskraft.

Yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten

Syftet med Naturvårdsverkets vägledning är bra, den resurs som massor är ska kunna nyttjas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt.

Blandade växter

Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet

Skogsindustrierna anser att EU-kommissionens förslag i stora dela är bra men påpekar vissa delar.

Yttrande över EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv om vägfordons mått och vikt

EU-kommissionen föreslår ändring av nuvarande direktiv för att tillåta större fordon att passera landsgränser inom EU.

Yttrande över Regeringens promemoria om sänkt skatt på bensin och diesel

Skogsindustrierna kommenterar regeringens förslag om sänkt skatt på bensin och diesel.

Yttrande över Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

Skogsindustrierna anser att det behövs ett ekonomiskt incitament för kommuner att tillstyrka vindkraft.

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

Säkerhetsfrågan är prioriterad bland Skogsindustriernas medlemsföretag och därför välkomnas Transportstyrelsens studie.

Yttrande över ”Sjöfartsverkets föreskrifts- och avgiftsförändringar inför 2024”

Skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare och vid export av skogsindustriprodukter är cirka 65 procent sjötransporter.

Kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion

Skogsindustrierna anser att det är positivt att det förslås en övergångslösning.

Elektronik på grön bakgrund

Remissyttrande om rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Skogsindustrierna ställer sig helt bakom SKGS remissyttrande men lyfter fram vissa punkter.

1 2 3 4 5 Nästa