”Vi måste agera nu”

Skogsindustrin presenterar sina löften för en mer hållbar utveckling

Tre löften om ökad klimatnytta, ökad cirkularitet och mer livskraftiga skogar är innehållet i Skogsindustrins Framtidsagenda som just har presenterats.
– Vår industri spelar redan idag en viktig roll, både för svensk ekonomi och för den gröna omställningen. Nu spänner vi bågen ytterligare, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman och manar till handling.

I Skogsindustrins Framtidsagenda har branschorganisationen Skogsindustrierna, tillsammans med sina 220 medlemsföretag, formulerat löften för en mer hållbar utveckling. Nu kan det verkliga arbetet med att infria löftena ta sin början.  

Vad är Skogsindustrins Framtidsagenda? 
– För ungefär ett år sedan startade vi ett arbete som har kommit att kallas för Framtidsresan. Målet var att utforska hur skogsindustrin på bästa sätt kan bidra mer till en hållbar utveckling. Vi lever i en turbulent värld med många utmaningar, och då är det extra viktigt att blicka framåt och hålla fast vid långsiktiga ambitioner. Framtidsresan mynnade ut i Skogsindustrins Framtidsagenda, där vi presenterar tre löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna. 

Vilka är de utmaningar som du ser? 
– Det geopolitiska läget är osäkert. Energikris, höjda räntor och inflation skapar en osäkerhet som riskerar att hämma företagens växtkraft och investeringsförmåga. Men i detta läge får vi inte tappa fokus på de två stora kriser som vi också befinner oss i – den globala uppvärmningen och hotet mot den globala biologiska mångfalden både till havs och på land. Där måste vi agera, och det är bråttom. Samtidigt som vi måste agera här och nu ska vi säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. Ekonomisk tillväxt måste gå hand i hand med den gröna omställningen. 

Hur kan skogsnäringen påverka klimatkrisen? 
– Koldioxidutsläppen måste minskas. Här kan vår industri verkligen bidra med vår fossilfria råvara som kan ersätta andra material med större klimatpåverkan. Enligt FN:s bostadsbyggnadsprogram behövs 300 miljoner nya bostäder runt om i världen inom de närmaste trettio åren. Vi vill även lyfta förpackningens viktiga roll för att minska matsvinnet. En tredjedel av världens matproduktion slängs innan den når fram till konsumenterna, samtidigt som 345 miljoner människor svälter. Det är förstås är helt orimligt. För klimatet är det en enorm skillnad om dessa bostäder och förpackningar görs av förnybara eller av fossila material.  

– Därför är det viktigt att vårt virke räcker till så mycket som möjligt och används där det gör mest nytta. Samtidigt måste skogens alla värden balanseras, och den biologiska mångfalden värnas.  

Lösningar finns

Trots dessa stora, globala utmaningar, drivs Viveka Beckeman av en stark framtidstro: 

– Jag är övertygad om att lösningarna finns, men vi måste våga agera, utveckla, samarbeta och lyfta blicken. Vi ska använda vår råvara på bästa sätt, och det vi använder den till idag är inte nödvändigtvis det vi använder den till imorgon.  

Skogsindustrin är viktig för den svenska välfärden. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar näringen för 9 – 12 procent.  

Svensk skogsnäring har en unik position och en reell möjlighet att bidra till en mer hållbar och rättvis värld, och det vill vi också göra, säger Viveka Beckeman. 

Klimatnytta, jobb och fossilfria produkter

Redan idag bidrar skogsnäringen till många olika samhällsnyttor, som arbetstillfällen, möjlighet att bo och leva över hela landet och välfärd. Skogsnäringen skapar global klimatnytta, då 80 procent av den svenska skogsindustrins produkter säljs till andra länder. Industrin erbjuder många förnybara, fossilfria produkter som behövs i vardagen. Svensk skogsnäring utvecklar också skogsbruket och är världsledande på forskning inom flera områden. 

– Men vi är inte nöjda. En skog växer sakta, men omställningen till en fossilfri och cirkulär vardag kan inte vänta, säger Viveka Beckeman. 

Skogsindustrierna är en branschorganisation med cirka 220 olika företag som medlemmar. Tycker alla likadant i alla frågor?
– Nej, våra medlemmar driver ganska olika verksamheter med skilda förutsättningar. En del är stora globala koncerner, andra är mindre familjeföretag som har verkat på orten i flera generationer. Men det som förenar oss är stolthet över den samhälls-, klimat- och miljönytta vi bidrar till, och en vilja och förmåga att vilja förändra och utveckla, säger Viveka Beckeman, och tillägger: 

– Något som jag har insett under det här arbetet är att människor i den här branschen är vana vid att arbeta med långa tidsperspektiv. En skog växer sakta. Det tar i genomsnitt hundra år innan ett träd kan skördas. Så har vår verklighet alltid sett ut, och att ta ansvar för kommande generationer är naturligt för oss. 

Ni har arbetat i ett år med att ta fram löftena. Är du nöjd med dem?
– Absolut! Det som jag är mest nöjd med, är att vi har vågat ta i. Detta är inga lätta saker att infria, och vi kommer verkligen behöva anstränga oss. 

Vad kommer att hända nu?
– Som bransch kommer vi ta med vår framtidsagenda till alla kommande samtal där vi deltar. Den är plattformen för ett konstruktivt samarbete för en hållbar utveckling. Vi kommer behöva ”kroka arm” med andra aktörer, näringar, organisationer och verksamheter. Det känns väldigt spännande och jag tror verkligen på att vi formar framtiden tillsammans.