Forskning och innovation

Forskning med koppling till skogsnäringen måste förstärkas genom nya offentligt finansierade satsningar vid sidan av satsningar från skogsnäringen och stiftelser samt EU:s forskningsprogram.

Sverige kan idag uppvisa en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande. Den årliga investeringen i den skogliga forskningen motsvarar drygt 4 miljarder kronor varav skogsnäringen och stiftelser står för två tredjedelar och statliga satsningar står för en tredjedel.  Investeringarna i svensk forskning behöver dubbleras för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle. Här behövs en ökad offentlig och privat finansiering.

Skogsnäringen och forskarsamhället delar bilden att skoglig och skogsindustriell forskning ska bidra till:

  • Ökad tillväxt av skogsråvara i ett skogsbruk som är digitaliserat och långsiktigt hållbart, som säkerställer fungerande ekosystem och biologisk mångfald, och som minimerar risker för skador och bränder.
  • Ökad andel trä i byggandet som en betydande och kostnadseffektiv klimatåtgärd och som en självklarhet i hållbar samhällsutveckling.
  • Fler biobaserade material och produkter som ersättning för fossila alternativ, och för att bana väg för ökad mängd biobaserade lösningar på nya marknader.
  • Utvecklade produktionsprocesser som grund för fortsatt global konkurrenskraft, och för att säkra en effektiv användning av skogsråvara och energi.

I Skogsnäringens Forskningsagenda pekar skogsnäringen ut de områden där det finns behov av satsningar på forskning och utveckling. Utifrån agendan arbetar vi nu för ökade investeringar i forskning och utvecklat forskningssamarbete på nationell och internationell nivå.