Frågor och svar om granbarkborrar

Foto: Träd som blivit skadade av granbarkborrar Träd som blivit skadade av granbarkborrar

Granbarkborrar finns sedan länge i de svenska granskogarna. Men de senaste två åren har de vuxit lavinartat i antal. Här svarar vi på några vanliga frågor och länkar vidare till myndigheters och skogsägares utmärkta information.

1. Hur stora angrepp av barkborrar har vi i Sverige just nu?

Vi har nu de största barkborreskadorna någonsin i Sverige. Under 2019 är bedömningen att 5 miljoner kubikmeter skog skadades i Götaland och 2 miljoner i Svealand. Totalt under 2018-2019 dödades ca 11 miljoner m3sk av granbarkborre. Det är lika mycket som summan av alla skador under perioden 1950 till 2017.

April 2020 startar svärmningsövervakningen som visar när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Skogsstyrelsen samverkar med Södra skogsägarna, Mellanskog och Hushållningssällskapet i svärmningsövervakningen. Totalt finns fällor på 60 orter i hela landet.

Följ svärmningen hos Skogsstyrelsen 

2. Varför är angreppen så omfattande?

Granbarkborrar tycker om död ved, gamla träd och skadade träd. Sommaren 2018 var både varm och torr. 2019 var svalare men det var fortfarande torrt i skog och mark. Det har lett till torkstressade granar, vilket granbarkborrarna utnyttjar.

3. Även i Europa har granbarkborrar härjat, vilka paralleller kan vi dra?

Stora delar av centraleuropa har de senaste 4-5 åren haft torra och varma somrar, vilket har gynnat granbarkborrarna. I länder som Tjeckien har detta fått katastrofala konsekvenser, då man inte agerat på angreppen i tid. 2017 var 2,5 miljoner kubikmeter angripna, året därpå 20 miljoner kubikmeter. Det här är varnande exempel som pekar på vikten av att agera kraftfullt.

Sverige och Norden har en betydligt mer aktiv skogsskötsel än centraleuropa, vilket har fördelar i kampen på barkborrarna. En fördel är att angrepp av skadeinsekter upptäcks tidigare. En annan fördel är att vi under lång tid har arbetat med skogsträdsförädling, vilket ger förutsättningar för mer livskraftiga träd som bättre kan stå emot angrepp.

4. Hur hanterar skogsbruket angreppen?

Skogsstyrelsen och skogsägarföreningarna har genomfört stora informations- och utbildningsinsatser för att skogsägare ska inspektera sin skog i högre utsträckning än vanligt och snabbt plocka ut angripna träd.

I Götaland finns sedan 2018 ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och regionstyrelserna som går under namnet Stoppa borrarna. Under 2020 har projektet utökats till att också omfatta Svealand.

5. Vad kan man göra av det angripna virket?

Hur angripet trädet är av barkborrar avgör vad det kan användas till. Veden kan bli alltifrån sågat virke till massaved och energi.